Reglementen

We gaan samen aan de slag met het verbeteren van uw pijnklachten, beperkingen en/of problemen in uw functioneren. Tijdens dit behandelproces dat hopelijk korte maar wellicht ook langere tijd kan duren zijn we afhankelijk van elkaar en de onderlinge samenwerking. Daarom lijkt het ons goed vooraf een aantal afspraken met elkaar te maken zodat we samen de optimale omgeving kunnen creëren met als doel een tevreden patiënt en behandelaar.

Heeft u na het lezen van deze reglementen nog vragen dan kunt u deze stellen aan uw fysiotherapeut.

Huisreglement

 • Tijdens de eerste afspraak zal er een intake en onderzoek gedaan worden dat als basis voor het opstellen van uw behandelplan dient. Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts aangemeld heeft zal er vooraf nog een screening moeten plaatsvinden om de indicatie voor fysiotherapie te bepalen.
 • Bij de eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren, het zorgverzekeringspasje te kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen.
 • De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.
 • U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. U kunt geen aanspraak maken op verloren behandeltijd wanneer u te laat arriveert voor uw afspraak.
 • Bij verhindering dient u zich telefonisch minstens 24 uur van te voren af te melden anders zullen de kosten in rekening worden gebracht.
 • Op uw afsprakenkaartje wordt, per behandeling, aangegeven op welke praktijklocatie u behandeld wordt. Verwittig uzelf voorafgaand aan de behandelafspraak op welke locatie u ingepland staat.
 • De polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding fysiotherapie dient u zelf na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijk- heid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen.
 • Onze praktijktarieven zijn vrij inzichtelijk en worden getoond in de wachtruimte en op de website www.fysiovision.nl.
 • Door onvoorziene redenen (bv ziekte) of langdurige afwezigheid kan het zijn dat uw fysiotherapeut vervangen wordt door een collega fysiotherapeut. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in samenspraak met u.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het meenemen en nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 • U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.
 • U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren.
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer/politie op te volgen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand, neem uw waardevolle eigendommen mee naar de behandelruimte.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • Indien er kosten door ons in rekening worden gebracht verwijs ik U naar onze betalingsvoorwaarden.
 • Fysiovision is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Bij klachten over uw fysiotherapeut of medewerkers van Fysiovision verwijs ik u naar onze klachtenregeling.
 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het behandeldossier.

 

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling, kenbaar maken.

Privacyreglement

Voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten die behandeld zijn door Fysiotherapie praktijk Fysiovision BV te Geleen.

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt in Fysiotherapie praktijk Fysiovision een registratie bij gehouden van uw medische en administratieve gegevens. Wij doen dit in het elektronisch patiëntendossier FysioRoadmap welke wij gebruiken binnen onze fysiotherapie praktijk. Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.
Uw fysiotherapeut*  gaat zorgvuldig met uw gegevens om daarom is er binnen onze praktijk een privacy reglement die bovengenoemde zaken vastlegt.

Reglement:

Het doel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is:

 1. registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapie praktijk;
 2. naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 3. mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;
 4. mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen;
 5. mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen:

 1. personalia / identificatiegegevens
 2. financiële en administratieve gegevens
 3. (para)medisch / psychologische gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd.

Inzagerecht:

 1. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Beveiliging en geheimhoudingsplicht:

 1. De gegevens binnen het EPD worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het EPD.
 2. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in onze EPD zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in onze praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gegevensverstrekking aan derden:

 1. Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 2. Uw fysiotherapeut zal uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van u behandeling via een rapportage. Tijdens de eerste afspraak zal dit met u besproken worden.

Patiënttevredenheid

 1. Binnen onze praktijk wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Qualizorg BV (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw fysiotherapeut zal u hierover tijdens de eerste behandeling meer uitleg geven en uw toestemming hiervoor vragen. Uw email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling zal u een vragenlijst via de email toegezonden worden. Indien u geen email adres heeft, kan de fysiotherapeut u mogelijk vragen een vragenlijst per post te ontvangen en deze in te vullen. Indien u geen toestemming zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw behandel fysiotherapeut.

Wetenschappelijk onderzoek:

 1. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).  Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 2. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Bewaartermijn:

 1. Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 2. Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 10 jaar bewaard blijven.

Klachten:

 1. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapie praktijk, kenbaar maken.

Beheer

 1. De heer RME Götschenberg, praktijkhouder van Fysiovision BV te Geleen is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie.
 2. Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

Wijzigingen:

 1. Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouder of door de kwaliteitsmedewerker binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

Inwerkingtreding:

 1. Dit reglement is per 01-01-2011 in werking getreden en bij Fysiovision in te zien.

* in dit document wordt alleen de “fysiotherapeut” genoemd, hieronder worden ook de manueel therapeuten en andere therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk bedoeld.

Interne klachtenprocedure

Fysiovision BV heeft een klachtenprocedure ontwikkeld ten behoeve van haar patiënten.

Patiënten die in behandeling zijn of zijn geweest en die niet tevreden zijn over deze behandeling of over andere zaken die de praktijk aangaan, kunnen een klacht indienen.

De praktijk ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van het handelen te verbeteren en gaat daarom serieus in op alle klachten die haar bereiken. Het doel is de klacht zoveel als mogelijk, binnen de praktijk in samenspraak met de patiënt op te lossen. Lukt dit niet dan kan de verder officiële procedures gevolgd worden.

Met de klachten wordt op een systematische en gestructureerde wijze omgegaan, conform onderstaande richtlijn ‘interne klachtenprocedure’ van de praktijk. Dit kan leiden tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen, zodat dezelfde fouten/klachten voorkomen worden. Ten behoeve van deze procedure is een klachtenformulier ontwikkeld. Alle medewerkers zijn verplicht, als sprake is van een klacht, dit formulier in te vullen. De klacht wordt tijdens de eerst volgende vergadering besproken. Nav de klacht wordt er door directie samen met de betrokken medewerker(s) een plan van aanpak gemaakt met een SMART omschreven doelstelling. Deze wordt binnen de aangegeven tijdslijn geëvalueerd en de continue implementatie ervan bewaakt.

Klachten worden indien mogelijk direct met de patiënt besproken en zo spoedig mogelijk intern opgelost.

Daarnaast kan de patiënt ook een klachtenformulier invullen. Deze is verkrijgbaar bij de balie of door een mail te sturen naar info@fysiovision.nl. Op dit formulier kunnen klachten en/of verbeterpunten voor de praktijk aangegeven worden.

De klachten en/of verbeterpunten worden in de vergadering met alle medewerkers besproken. (onderstaande procedure is hierop ook van toepassing vanaf punt 10)

Procedure

Klacht of uiting van onvrede van patiënt komt binnen bij de desbetreffende fysiotherapeut, balie dan wel via het algemene mailadres. In laatste 2 gevallen wordt de betreffende fysiotherapeut geïnformeerd.

 1. 1. De fysiotherapeut signaleert de klacht en tracht dit direct bespreekbaar te maken met depatiënt.
 2. 2. De fysiotherapeut zoekt indien mogelijk in samenspraak met de patiënt naar een oplossing.
 3. 3. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt de praktijkhouder ingeschakeld.
 4. 4. De klacht en het resultaat wordt door de fysiotherapeut teruggekoppeld naar de praktijkhouder.
 5. 5. Indien de patiënt de klacht niet met eigen behandelend fysiotherapeut wenst te bespreken, dan wordt aangeboden om de klacht met de praktijkhouder of een andere fysiotherapeut te bespreken.
 6. 6. Tijdens het gesprek tussen de patiënt en de praktijkhouder of andere fysiotherapeut wordt de klacht besproken.
 7. 7. Er wordt in samenspraak met patiënt gezocht naar een oplossing.
 8. 8. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt afgesproken dat de patiënt binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin het resultaat en de conclusie worden besproken.
 9. 9. De klacht wordt behandeld tijdens de vergadering.
 10. 10. De praktijk neemt maatregelen om de klacht in het vervolg te voorkomen.
 11. 11. De uitkomsten worden (indien gewenst) met de patiënt besproken.

Is de patiënt ondanks de inspanning van behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkhouder niet tevreden gesteld, dan wordt de patiënt de mogelijkheid geboden om de klacht formeel in te dienen bij de Klachtencommissie van het KNGF of bij het Regionaal Tuchtcollege. Bij een klacht die ingediend is bij het KNGF volgt de klachtenprocedure conform het ‘Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)’. U vindt hierover informatie op onze website www.fysiovision.nl onder kopje reglementen/klachtenregeling of in onze brochure reglementen. Meer informatie hierover vindt u tevens op www.fysiotherapie.nl

Download hier het klachtenformulier

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl);

Tel. 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)

 

Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF waar Fysiovision bij aangesloten is.

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via de klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen.

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Commissie van Toezicht van het KNGF
Het kan zijn dat uw klacht zo ernstig is, dat u wil dat er maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat u herhaling wil voorkomen en omdat u de kwaliteit van de fysiotherapie wil verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. De Commissie van Toezicht gaat over het gedrag van fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en over het gedrag van leden van het KNGF. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten.

De behandeling van de klacht is besloten en de procedure verloopt over het algemeen vlot. Eerst

is er een schriftelijk onderzoek en vervolgens een mondelinge behandeling tijdens een zitting. De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. Wanneer de Commissie van Toezicht het eens is met de klacht, kan ze een maatregel opleggen aan de fysiotherapeut. Er zijn verschillende mogelijkheden. De Commissie kan een waarschuwing of een berisping geven of de

fysiotherapeut schorsen (uit bepaalde rechten) van het lidmaatschap van het KNGF. Ook kan ze de fysiotherapeut ontzetten uit het lidmaatschap van het KNGF en schrappen uit het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Daarnaast kan de Commissie van Toezicht bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De Commissie van Toezicht kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn beroep uit te oefenen. Bent u het oneens met de uitspraak van de Commissie van Toezicht, dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van het KNGF.

Commissie van Toezicht van het KNGF : Tel. 033 – 4672900 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege

Als u vindt dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen, dan kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een van de vijf regionale Tuchtcolleges.

Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten en de procedure is formeler dan bij de Commissie van Toezicht. De zitting bij het Regionaal Tuchtcollege is in principe openbaar. U bent niet verplicht om bij de zitting aanwezig te zijn. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt. Voor uitgebreide informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Regionaal Tuchtcollege

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen,Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. U vindt de gegevens op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Welke instantie u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke commissie heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Wat de commissies gemeen hebben, is dat ze onafhankelijk zijn en zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht omgaan. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt.

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen ook de incassokosten en wettelijke rente worden gevorderd. Wanneer het incassobedrijf de kosten bij u vordert dien u deze te voldaan aan het incassobedrijf en niet aan Fysiovision.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
© 2015 - Fysiovision